หลักความรู้พื้นฐานการพยาบาล

หลักความรู้พื้นฐานการพยาบาล

  • จรรยาบรรณและบทบาทหน้าที่ของพนักงานผู้ช่วยพยาบาล
  • แผนกต่างๆ ในโรงพยาบาล
  • ความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์
  • ขอบเขตหน้าที่และบทบาทของผู้ช่วยเหลือการพยาบาล
  • ทีมสุขภาพและบุคลากรระดับต่างๆของกลุ่มผู้ให้บริการการพยาบาล
  • แผนกต่างๆในโรงพยาบาล
  • สิทธิผู้ป่วย

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2587-8074 Fax 02-5878075