ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2587-8074

EVENTS

ศึกษดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน

ศึกษดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน

ศึกษาดูงาน โรงพยาบาลศิริราช ณ อาคาร ศาลาศิริราช ๑00 ปี

ศึกษาดูงาน โรงพยาบาลศิริราช ณ อาคาร ศาลาศิริราช ๑00 ปี

ศึกษาดูงาน รายการเกมส์พันหน้า

ศึกษาดูงาน รายการเกมส์พันหน้า

กิจกรรมทัศนศึกษา ที่ Dream World

กิจกรรมทัศนศึกษา ที่ Dream World

ศึกษาดูงาน โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด

ศึกษาดูงาน โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด

ออกแนะแนวโรงเรียนในจังหวัด กาญจนบุรี

ออกแนะแนวโรงเรียนในจังหวัด กาญจนบุรี วันที่ 25 สิงหาคม 2561

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2587-8074 Fax 02-5878075